เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ 
แหล่งความรู้
ดาวน์โหลด    
   ติดต่อสาขาวิชาฯ
  
  
  
  
  
   ภาพกิจกรรมสาขาวิชาฯ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
อาจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
โทรศัพท์ : 053873551-8 ต่อ 135
โทรสาร : 053878225
E-mail : k.lanumteang@mju.ac.th
 

วุฒิการศึกษา

- วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Ph.D. (Applied Statistics) University of Reading,UK

เอกสารประกอบการสอน

- สต201 สถิติวิเคราะห์ 1
- สต313 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม
- สต325 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
- สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

1. สภาพและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554

2. An extension of Chao’s estimator of population size based on the first three capture frequency

counts; 2011
3. Simple Linear Models for a Ratio of Neighbouring Frequency Counts of Observed
Individuals based upon Capture-Recapture Experiments; 2011
4. Simple formula for estimating the parameter of zero-truncated Poisson distribution; 2 012

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

- การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sampling Technique)
- การประมาณขนาดประชากรด้วยเทคนิค (Capture -Recapture )

- การจำลองแบบเชิงสถิติ (Statistical Simulation)

 

 

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554