เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ 
แหล่งความรู้
ดาวน์โหลด    
   ติดต่อสาขาวิชาฯ
  
  
  
  
  
   ภาพกิจกรรมสาขาวิชาฯ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
โทรศัพท์ : 053873551-8 ต่อ 135
โทรสาร : 053878225
E-mail : k.lanumteang@mju.ac.th
 

วุฒิการศึกษา

- วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Ph.D. (Applied Statistics) University of Reading,UK

เอกสารประกอบการสอน

- สต201 สถิติวิเคราะห์ 1
- สต313 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม
- สต325 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
- สต333 การจำลองแบบทางสถิติ

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

1. สภาพและการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2554

2. An extension of Chao’s estimator of population size based on the first three capture frequency

counts; 2011
3. Simple Linear Models for a Ratio of Neighbouring Frequency Counts of Observed
Individuals based upon Capture-Recapture Experiments; 2011
4. Simple formula for estimating the parameter of zero-truncated Poisson distribution; 2 012
5. Pongkun , P., Lanumteang, K. and Kongpun, C. (2015). Prevalence and risk factors of
Tuberculosis (TB) among HIV-Infected patients: A case study of Doitao hospital. In Book of
Abstractsof the International Conference on Applied Statistics (pp 136), Pattaya Thailand.
6. Lanumteang, K. and B?hning, D.(2014). Extending Zelterman's Estimator. In Proceeding
of the International Conference on Applied Statistics (pp 92-99), Khonkean Thailand.
7. Lanumteang, K. and Chuenchaichon, Y . (2014). An estimation of the number of words
known by undergraduate students: A case study of paragraph level writing analyzed by
Capture-Recapture Method. Thailand Statistician , 12(1), 25-35.
8. Lanumteang, K.(2012). Simple formula for estimating the parameter of zero-truncated
Poisson distribution. In Proceeding of t he 17 th Asia-Pacific Decision Sciences Institute

Conference (pp. 533-541 ), ChiangMai Thailand.

9. Lanumteang, K. and B?hning, D.(2011). An extension of Chao's estimator of population
size based on the first three capture frequency counts. Computational Statistics & Data Analysis
55, 2302-2311.
10. Lanumteang, K. and B?hning, D.(2011). Simple Linear Models for a Ratio of Neigbouring
Frequency Counts of Observed Individuals based upon Capture-Recapture Experiments.

In Proceeding of the 2011 National Statistics and Applied Statistics Conference (pp.64-69). Songkla Thailand.

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

- การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sampling Technique)
- การประมาณขนาดประชากรด้วยเทคนิค (Capture -Recapture )

- การจำลองแบบเชิงสถิติ (Statistical Simulation)

 

 

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554