ความเป็นมา

Poster nucs2018

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ
ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 (ปีการศึกษา 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสถิติประยุกต์
ได้นำเสนอผลงานวิชาการในด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน


นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร อีกทั้งยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และในแต่ละปีได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการ
ดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560) นับรวมเป็นครั้งที่ 6 ในการนี้สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ยกระดับโครงการจากประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพียง 3 สถาบันเป็นการจัด
"ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ"


เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ทั้งนี้การจัดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มตามหลักวิชาการ และผลงานของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณานอกจากจะได้นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยังจะมีการเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ
ผ่านสื่อออนไลน์

การบรรยายพิเศษอาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

วิทยากร

การบรรยายพิเศษ (วันที่ 12 มีนาคม 2561)
“วิทยาการข้อมูล ทิศทางและการปรับตัวของนักสถิติ”

รูปภาพกิจกรรมกำหนดการ
วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 **ขยายเวลาส่งผลงานนำเสนอ
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งบทคัดย่อหรือบทความวิจัยฉบับเต็ม

- รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ          

- รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม  


บทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม

- บทคัดย่อ          

- บทความฉบับเต็ม  

วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนและชำระเงิน

วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตอบรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาแก้ไข
บทความวิจัยฉบับเต็ม ตามข้อแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561

กิจกรรมวันที่ 12 มีนาคม 2561

- การบรรยายพิเศษ "วิทยาการข้อมูล ทิศทางและการปรับตัว
   ของนักสถิติ" โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
   ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- การนำเสนอผลงานวิจัย ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ โครงงาน
   ของนิสิต/นักศึกษา


กิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2561

การบรรยายพิเศษ/อบรมเชิงปฏิบัติการ
(เลือกเข้าร่วมในหัวข้อที่สนใจ)

- การประมาณขนาดประชากรด้วยเทคนิค Capture-Recapture

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนับ

- สมการการประมาณค่านัยทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม

ลงทะเบียน


ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงิน : ชื่อธนาคาร "ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้"
ประเภทบัญชี "ออมทรัพย์" ชื่อบัญชี "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ"
เลขที่บัญชี "375-0-86308-3" กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติค่าลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม


แนะนำที่พัก

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

หมายเลขโทรศัพท์ 053-873881-87, โทรศัพท์มือถือ 0898851613

Email: k.lanumteang@mju.ac.th หรือ klanumteang@hotmail.com

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง)

Stat @ Maejo University