สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Email: lakhana@mju.ac.th

   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
 

 

 


 
 
 


 
 
สต ๓๑๖ ประชากรศาสตร์
วิชาบังคับก่อน:   สต ๒๐๑ สถิติวิเคราะห์ ๑

แนวคิดทั่วไปทางประชากรศาสตร์ ขนาด การกระจายตัว โครงสร้างด้านอายุและเพศ เทคนิคที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆ ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย ตารางชีพ การย้ายถิ่น ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บทที่ ๑ รายละเอียด >

บทที่ ๒ รายละเอียด >

 
 
 
เรื่องเล่าจากการเดินทาง