แบบทดสอบชุดที่ 1

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม คำถาม หลายตัวเลือก

1. ข้อใดเป็นข้อมูลแบบต่อเน่ื่องทั้งหมด

  

ก.ยศทหาร , เบอร์โทรศัพท์ , อุณหภูมิ

ข.จำนวนนักเรียน , ศาสนา , คะแนนสอบ

ค.คะแนนสอบ , เบอร์โทรศัพท์ , รหัสนักศึกษา

ง.น้ำหนัก , ส่วนสูง , อุณหภูมิ


2. มาตรการวัดแบบใดที่สามารถจำแนกข้อมูลออกได้เป็นกลุ่ม/ประเภทเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณได้

  

ก.มาตรนามบัญญัติ

ข.มาตรเรียงลำดับ

ค.มาตรอันตรภาค

ง.มาตรอัตราส่วน


3. ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการทดลอง มีแหล่งข้อมูลแบบใด

  

ก.แหล่งปฐมภูมิ

ข.แหล่งทุติยภูมิ

ค.แหล่งฐานภูมิ

ง.แหล่งมัทณภูมิ


4. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณ

  

ก.หมายเลขโทรศัพท์

ข.อุณหภูมิของน้ำ

ค.ความดันโลหิต

ง.จำนวนสินค้านำเข้า


5. ข้อใดไม่ใช่การสัมภาษณ์ที่ดี

  

ก.แนะนำตัวเอง และอธิบายถึงจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์

ข.พูดช้าๆ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน

ค.พูดคุยสัมภาษณ์ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วกลับมาจดบันทึกการสัมภาษณ์อีกครั้ง

ง.รักษาความเป็นส่วนตัวระหว่างการสัมภาษณ์


6. ข้อมูลปฐมภูมิคืออะไร

  

ก.ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว

ข.ข้อมูลที่ได้มาจากฝ่ายทะเบียน

ค.ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

ง.ข้อมูลที่ได้มาจากรายงานการศึกษา


7. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ

  

ก.ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายทะเบียน

ข.ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ค.ข้อมูลที่นำมาจากรายงานประจำปี

ง.ข้อมูลที่ได้จาก web site


8. กราฟฮิสโตแกรมมีลักษณะอย่างไร

  

ก.กราฟแท่ง

ข.กราฟเส้น

ค.กราฟวงกลม

ง.กราฟรูปภาพ


9. ข้อใดถูกต้อง

  

ก.ประชากร คือ ข้อมูลทุกหน่วยที่สนใจ

ข.พารามิเตอร์ คือ คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ค.พารามิเตอร์ คือ คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ง.ค่าเฉลี่ย คือการวัดการกระจายของข้อมูล


10. มาตรการวัดแบบอันตรภาค และมาตรการวัดอัตราส่วน แตกต่างกันอย่างไร

  

ก.มาตรอันตรภาคจำแนกข้อมูลเชิงคุณภาพได้ แต่มาตรอัตราส่วนจำแนกได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ

ข.มาตรอันตรภาคบอกความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณได้ว่ามากหรือน้อยกว่าเท่าไร

ข.แต่มาตรอัตราส่วนบอกความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณไม่ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไร

ค.มาตรอันตรภาคไม่มีศูนย์แท้จริง ส่วนมาตรอัตราส่วนมีศูนย์แท้จริง

ง.มาตรอันตรภาคมีค่าศูนย์แท้จริง ส่วนมาตรอัตราส่วนไม่มีศูนย์แท้จริง


ถูกกันกี่ข้อคะ ไม่เข้าใจตรงไหนถามอาจารย์ได้นะคะ